Elektricitet

Ångströmlaboratoriet

Vid byggandet av Ångströmlaboratoriet har stor vikt lagts vid en god elmiljö för både människor och utrustning. Ett femledarsystem är installerat, vilket innebär att nolledning samt skyddsjord är sammankopplade i en enda punkt men åtskilda med hög isolationsresistans i övrigt. För att inte funktionen av detta system skall förstöras måste apparater, som ansluts till systemet, också ha nolledning och skyddsjord isolerade från varandra med samma höga isolationsavstånd.

Isolationsavståndet i apparaterna skall vara minst 250 kohm, mätt med två på varandra följande överströmsskydd och efterföljande utrustning. Alla uppmätningar av isolationen bör ske med samma metodik och med noggrannhet. Dessutom bör mätprotokoll användas för hela anläggningen. Vid för låga värden på isolationen skall åtgärder vidtas omgående innan eventuella fel ytterligare komplicerar situationen.

Det finns ett stort antal elcentraler i husen som alla övervakas av en driftsdator. Om anslutning till elnätet sker av utrustning som inte uppfyller kraven går ett larm i denna driftsdator.

Eluttag 230V

De fasta 230V-uttagen är grupperade i Standard, Data och UPS (gröna skyltar) och är separat avsäkrade. Data-uttagen är avsedda för "känslig" utrustning såsom datorer och liknande, UPS-uttagen är endast till för sådan utrustning som kräver avbrottsfri kraft och till övrig utrustning används Standard-uttagen.

Övriga uttag

Laboratorierna och en del andra utrymmen har ett skensystem (KB-system) monterat i taket. Uttagsdon för 1-fas 10A och 3-fas 16A, som innehåller automatsäkringar, används lämpligen till all laboratorieutrustning och kan lätt monteras på önskad plats. 32A-uttag inom laboratorier ansluts till skensystemet via kabel och nätanslutningsdon. För belysningsarmaturer finns särskilda uttag som skall användas.

I laboratorier bör uttag föregås av jordfelsbrytare 30mA. Uttag för 16A med krav på jordfelsbrytning skall anslutas via laboratoriecentral, uttag med märkström 32A görs via dvärgbrytare. Uttag större än 63A utföres ej med jordfelsbrytare.

Säkringar

Alla säkringar, med undantag för uttagsdon till KB-skenorna, är placerade i låsta el-nischer i närheten av respektive lokal. Endast personal från Akademiska Hus har tillträde till dessa nischer och om en säkring löser kontaktar man vaktmästeriet som vidarebefordrar anmälan, eller så kontaktar man Akademiska Hus direkt på telefon, 018 - 68 32 04.

Avbrottsfri kraft (UPS) i MP