Farligt gods

3. Farligt gods och kemikalier. Vid alla försändelser behövs:

1. En röd blankett:"Shipper's declaration for dangerous goods" ska fyllas i. Blanketten finns i godsmottagningen.
2. Säkerhetsdatablad MSDS (Material Safety Data Sheet). Exempel kan hämtas från KLARA.
3. En varningsetikett på förpackningen ska vara korrekt utvald och ifylld. Intendenturen har etiketter.

 För att skydda människor, miljö och egendom finns en omfattande lagstiftning kring hur man hanterar farligt gods vid transport. Saknar du kunskaper i regelverket finns hjälp att få på länkarna nedan:


Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har så farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö och egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Definitioner av vad som ryms i detta samlingsbegrepp finns i lagen om transport av farligt gods.

Eftersom gods passerar landgränser finns även speciella EU-regler och internationella överenskommelser kring transporter av farligt gods. Se länkarna nedan:

Lag (2006:263) om transport av farligt gods

Farligt gods får transporteras endast på de villkor och under de förutsättningar som anges i denna lag och i de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap utfärdar föreskrifter om transport av farligt gods.